Prekių pirkimo internetinėje parduotuvėje WWW.PEILIAI.NET  taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

1.2. Prieš pradėdamas naudotis elektronine parduotuve www.peiliai.net  , Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad sutinka laikytis šių Taisyklių. Pirkėjo patvirtinimu laikomas varnelės uždėjimas prie užrašo „su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“. 
1.3. Pirkėjas, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis, negali pirkti prekių iš elektroninės parduotuvės www.peiliai.net  .
1.4. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. 
1.5. Pardavėjo parduodamos prekės, jų savybės ir charakteristikos yra aprašytos elektroninėje parduotuvėje www.peiliai.net  .

 

2. Prekės užsakymas ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo tvarka

2.1. Jei Pirkėjas perka prekę e-parduotuvėje, jis gali išsiūsti užsakymą el.paštu : info@peiliai.net be registracijos arba užsiregistruoti peiliai.net vartotoju. Užsiregistravusiam pirkėjui vėliau pakanka prisijungti suvedus reikalaujamus prisijungimo duomenis.

2.2. Prekės užsakymas atliekamas Pirkėjui suformavus pageidaujamų pirkti prekių krepšelį, patvirtinus sutikimą su šiomis Taisyklėmis, suvedus reikalaujamus kontaktinius duomenis, nurodžius pristatymo vietą (būdą), paspaudus mygtuką „Užsakyti“.

2.3. Prekės pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas gauna patvirtinimą apie tai, kad Pardavėjas gavo mokėjimą už užsakytą prekę.

2.4. Pardavėjasė saugo kiekvieną tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje www.peiliai.net šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas, pastebėjęs, kad jo Pardavėjui pateiktoje informacijoje yra klaida, gali ištaisyti klaidą pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@peiliai.net .

3.3. Pirkėjas (jei jis yra laikomas vartotoju, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse) turi teisę atsisakyti sutarties, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Šiuo atveju Pirkėjas turi savo jėgomis ir sąskaita grąžinti prekę Pardavėjui ar padengti prekės grąžinimo išlaidas. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir grąžinti prekę šiame punkte nustatyta tvarka tik tuo atveju, jei prekės pakuotė yra nepažeista, prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

3.4. Pirkėjas turi ir kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo apmokėti užsakytos prekės kainą, prekės pristatymo ir kitas išlaidas, nurodytas užsakant prekes.

4.2. Pristatant užsakytą prekę, Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku bei priimti prekę.

4.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, kuriuos jis pateikė registruodamasis e-parduotuvėje www.peiliai.net, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti. Priešingu atveju Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią riziką ir pasekmes.

4.4. Pirkėjas turi ir kitas pareigas, numatytas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės www.peiliai.net darbui ar stabiliam veikimui, taip pat jei nesilaiko savo įsipareigojimų, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve www.peiliai.net arba, išskirtinais atvejais, panaikinti jo registraciją. Šiuo atveju Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso sustabdyti e-parduotuvės www.peiliai.net veiklą apie tai nepranešus Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas gali bet kada vienašališkai pakeisti ar papildyti šias Taisykles. Šiuo atveju Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.4. Pardavėjas turi ir kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetine svetaine e-parduotuve www.peiliai.net.

6.2. Pardavėjas turi ir kitas pareigas, numatytas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

7. Prekių pristatymas

7.1. Užsakydamas prekę, Pirkėjas gali pasirinkti, kad prekė būtų pristatoma jo nurodytu adresu (tokiu atveju prekės pristatymo paslauga yra mokama), arba atsiimti prekę paštomate ,pašte ar autobusų stoties siuntų skyriuje. Prekės pristatymo kaina priklauso nuo užsakymo dydžio ir pristatymo vietos (miesto).

7.2. Prekė pristatoma Pirkėjo nurodytu adresu per 4 darbo dienas nuo tada, kai Pirkėjas gauna patvirtinimą apie tai, kad Pardavėjas gavo mokėjimą už užsakytą prekę.

7.3. Pristačius prekę, Pirkėjas privalo patikrinti jos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje ir/ar siuntos perdavimo-priėmimo akte, laikoma, kad prekės yra tinkamos būklės. Pastebėjęs prekės pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje ir/ar siuntos perdavimo-priėmimo akte ir surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų.

7.4. Jei Pardavėjas neturi reikiamos prekės (-ių) ar dėl kitokių priežasčių negali pristatyti Pirkėjui prekės nurodytu laiku, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo prekės pristatymo sąlygas. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

8.2 Visos prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos jei:

  •  nebuvo naudojamos
  • yra originalioje pakuotėje
  • nėra praradusios prekinės išvaizdos

 

 Grąžinimo išlaidų Pardavėjas Pirkėjui nepadengia. Pinigus už grąžinamas prekes Pardavėjas privalo grąžinti per 5 darbo dienas, nuo grąžinamų prekių gavimo datos.

Apie prekių grąžinimą ar keitimą Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el.paštu info@peiliai.net arba kitomis susisiekimo priemonėmis, nurodytomis internetinės svetainės

 

9. Prekių kokybė

Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

 

10. Atsakomybė

10.1. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

10.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve www.peiliai.net .

10.4. Pardavėjas neatsako už ryšio sutrikimus, taip pat nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Pirkėjui, jo įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

10.5. Už naudojantis elektronine parduotuve sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.6. Prekės pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekę ar jos dalį, Pirkėjas apmoka prekės (ar jos dalies) grąžinimo (gabenimo) Pardavėjui paslaugą, kurios kaina lygi prekės pristatymo Pirkėjui kainai.

 

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) yra saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pardavėjas užtikrina, kad e-parduotuvėje www.peiliai.net esančiose užsakymų bei registracijos formose prašoma pateikti asmeninė informacija yra naudojama tik: (A) vykdant Pirkėjo užsakymus; (B) susisiekti su Pirkėju; (C) išrašant sąskaitas; (D) tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

 

12. Informacijos siuntimas

12.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui paštu arba elektroninio pašto adresu info@peiliai.net.

 

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

13.2. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.